Hasti Seifi receives prestigious NSF CAREER Award to democratize touch technologies.